Bricklayers

Algemene voorwaarden

1. Bricklayers is een zelfstandig consultant bedrijf, gevestigd te Baarn.

2. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten aan Bricklayers en alle werkzaamheden die op enig moment worden verricht door of namens Bricklayers en/of aan haar verbonden personen, waaronder begrepen door haar ingeschakelde derden.

3. Uitsluitend Bricklayers geldt als opdrachtnemer bij het uitvoeren van werkzaamheden. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

4. Indien de uitvoering van een opdracht leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat aan honorarium aan Bricklayers is betaald door de opdrachtgever voor de geleverde diensten. Bij opdrachten met een looptijd van langer dan 6 maanden, geldt de beperking van de aansprakelijkheid tot het honorarium van maximaal 6 maanden. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

5. Bricklayers is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van, in het kader van de opdracht, ingeschakelde derden. Bij de inschakeling van een derde is Bricklayers gerechtigd een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de derde mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

6. Ieder der partijen verbinden zich jegens elkaar tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die van de andere partij wordt ontvangen in verband met de opdracht, tenzij openbaarmaking is vereist op grond van toepasselijke wet- of regelgeving.

7. De opdrachtgever garandeert dat persoonlijke data die aan Bricklayers is verstrekt, door of namens de opdrachtgever in overeenstemming met alle relevante wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens is behandeld en de verstrekking daarvan niet tot gevolg zal hebben dat Bricklayers in strijd handelt met van toepassing zijnde wetgeving. De opdrachtgever geeft toestemming aan Bricklayers om van de opdrachtgever ontvangen persoonsgegevens te verstrekken aan derden, zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte.

8. Indien de opdrachtgever een publieke mededeling heeft gedaan van een transactie, dan heeft Bricklayers het recht om haar betrokkenheid bij een transactie voor de opdrachtgever kenbaar te maken en te gebruiken voor marketing doeleinden, inclusief het gebruik van het logo van de opdrachtgever.

9. Ieder der partijen kan slechts door schriftelijke opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De opdrachtgever is gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

10. De rechtsverhouding tussen een opdrachtgever en Bricklayers wordt beheerst door Nederlands recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Bricklayers en een opdrachtgever kennis te nemen.

11. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal opgesteld. In geval van een geschil over inhoud of strekking zal de Nederlandse tekst bindend zijn.